Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 508

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 509

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 508

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/server306384/ftp/migracja/www/venti3/panel/functions/page.php on line 509
 Certyfikaty - Drukarnia Maxprint

Certyfikaty

Drukarnia Max-Print z siedzibą w Gorzowie Wlkp. jest idealnym połączeniem tradycji z jakością. Duże umiejętności kadry pracowniczej pozwalają nam działać od 1990 roku na rynku poligraficznym. Mimo to ciągle szukamy nowych rozwiązań co sprawia, że Klienci korzystający z naszych usług bez obaw powierzają nam najbardziej skomplikowane technicznie prace od projektu po druk. Aby zagwarantować naszym klientom stabilną jakość wszystkich oferowanych usług poligraficznych, firma nasza prócz inwestowania w najnowocześniejsze technologie, wdrożyła System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2015. Tak więc dzięki wdrożeniu i ścisłemu przestrzeganiu licznych procedur technologicznych jesteśmy pewnym partnerem dla wszystkich naszych odbiorców.W celu ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu działalności firmy na Środowisko Naturalne wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
 

 

Polityka realizowana jest przez przestrzeganie następujących zasad:

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

 • Kształtowanie przekonań, że za jakość procesów i usług odpowiedzialny jest każdy pracownik

 • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów
  i usług oraz sposobów ich wykonywania.

 • Przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych i innych wymagań, do których Organizacja się zobowiązała.

 • Ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opartej na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.

 • Umacnianie pozycji firmy i zwiększaniu jej rozpoznawalności na rynku.

 • Doskonalenie procesu realizacji wyrobów i usług poprzez wprowadzenie systematycznych działań doskonalących oraz korygujących i zapobiegawczych.

 • Systematyczną ocenę oraz dobór dostawców i kooperantów zapewniających materiały, urządzenia i usługi najwyższej jakości.

 • Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, stosowanie procedur i instrukcji w praktyce.

 • Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym
  i organizacyjnym, wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy Systemu Zarządzania.

 • Prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie odpadami w celu minimalizacji wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

 • Zapewnienie odpowiednich środków finansowych, technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych dla realizacji polityki i celów Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Od 25 maja 2018 roku stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniższa polityka prywatności ma na celu pokazanie że dane przetwarzane będą w sposób przejrzysty
 uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby dane były traktowane z zachowanie ostrożności
i odpowiedzialnie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako ADO) jest Drukarnia Max-Print Stanisław Grześkowiak, ul. Niemcewicza 31c, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5990104467, REGON: 003157268

2.   ADO nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

 3. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z ADO pod adresem e-mail: biuro@maxprint.com.pl lub na adres korespondencji:

ul. Niemcewicza 31c, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu:

 a) podjęcia działań prowadzących do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), oraz obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowaną usługą- podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO;

 b) dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą co stanowi uzasadniony interes prawny ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 c) odpowiedzi na przesłane zapytania, pisma lub wnioski;

 d) prowadzenie analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne ADO);

 e) wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 f) marketingu produktów i usług Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie wyrażonej zgody –dobrowolnej i zgodnej z prawem;

 g) archiwizacji w celach będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 - osoby upoważnione przez ADO w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

 - podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO np. podmioty świadczące usługi pocztowe

i kurierskie, usługi IT, usługi prawne i księgowe;

 - podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu w jakim dane będą przetwarzane (okres przetwarzania jest obliczany na podstawie kryteriów):

 - okres przez jaki są świadczone usługi;

 - okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO;

 - nie dłużej niż to jest konieczne do osiągniecia celu na który została udzielona zgoda (cele marketingowe);

 - okres zgodny z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

 Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

 8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:

 - dostępu treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 - przeniesienia Państwa danych osobowych;

 - sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych , ale również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 11. Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies),  dla których istnieje oddzielna Polityka Prywatności Cookies.

 12. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, ADO może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty od 28.02.2018 do 03.02.2020

 

 

 

FAQ

Fachowy język cię przeraża? Zajrzyj do naszej sekcji FAQ i znajdź odpowiedź na swoje pytanie. więcej...

 

Kontakt

ul. Włókiennicza 6 
Gorzów Wlkp. 66-400
800 - 1600
Potrzebujesz rady ?
Zadzwoń !

Tel:  957 814 798